Slab vase with shino glaze. 

Slab vase with Shino glaze. 13" X 3"

$35.00Price